Add BSC wallet on daolaunch wallets

Hi Management,

Can you add BSC wallet on your “select wallets” listing on your app h t t p s : / / a p p . d a o l a u n c h . n e t / e x p l o r e , thanks

nick

1 Like